Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Jeigu dar kartą dėkingumo kupina širdimi pažvelgtume į tuos praėjusius metus, turėtume pripažinti, kad jie buvo mums palaimingi.
M. Merkert


Intencijų skrynelė

„Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje“ (1 Tes 5, 16–18).

Atsiliepdami į apaštalo Pauliaus raginimą visuomet melstis, atneškime gerajam Dievui savo prašymus, rūpesčius ir maldavimus užtariant Dievo tarnaitei Marijai Merkert.

Malda buvo jos gyvenimo centras, tai ji paliudijo savo kasdienybėje slaugydama ligonius, apleistus, vargšus žmones. Savo laiškuose Marija Merkert rašo: „Krikščioniškojo gyvenimo siela yra malda, naudinga ir reikalinga priemonė, tam tikros rūšies saitas, pakeliantis sielą į Dangų, išprašantis Dievo malonę ir gailestingumą mums ir pasauliui.“

Dauguma žmonių per Marijos Merkert užtarimą yra patyrę daug gausių malonių. Jeigu turite intencijų, kuriomis norėtumėte, kad kartu su jumis melstumės, žemiau parašykite savo el. pašto adresą ir mados intenciją, po kuria nurodykite vardą bei pavardę, jei norite, ir miestą..

 El. paštas

Kviečiame taip pat bendrai maldai

Malda prašant reikalingų malonių užtariant Marijai Merkert

Švenčiausioji Trejybe, Vienintelis Dieve,
pasitikėdami Tavo gerumu ir gailestingumu,
nuolankiai prašome pagalbos mūsų reikaluose,
užtariant Tavo tarnaitei Marijai Merkert,
kuri savo žemiškajame gyvenime iš meilės Tau
taip pasiaukojamai tarnavo vargšams, apleistiesiems ir kenčiantiesiems.
Ypač meldžiame šios malonės: ...

Visagali ir maloningasis Dieve, išklausyk mūsų nuolankias maldas ir priartink Tavo tarnaitės Marijos Merkert altoriaus garbės dieną.

Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Tris kartus:

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Nihil obstat
mons. Arūnas Poniškaitis,
vicarius generalis, censor ad hoc delegatus
Marijampolė, die 20 septembris 2006

į viršų